El 28 de desembre de 2020 un gran nombre de creditors podrien “perdre” els seus drets de crèdit

Atura la prescripció del deute que no compti amb un termini específic de prescripció i sigui exigible abans del 7 d’octubre de 2015, mitjançant una notificació fefaent abans del 28 de desembre de 2020 i amplia així la data de reclamació 5 anys més amb Lleida.net.

El 28 de desembre prescriuran tots els deutes sense termini de prescripció especial anteriors al 7 d’octubre de 2015, si no s’ha aconseguit aturar la prescripció. (El termini de prescripció general no s’aplica al territori de Catalunya, el Codi Civil del qual estableix un termini de prescripció propi de 10 anys).

Per tant, aquells creditors que tinguin deutes per reclamar anteriors al 7 d’octubre de 2015, han de tenir present que el pròxim 28 de desembre de 2020 aquests deutes prescriuran si no han estat reclamats dins del termini legalment establert. No obstant això, a continuació t’expliquem quan es va produir aquest canvi i com pots posposar aquesta data límit amb Lleida.net.

Segons el Codi Civil, el termini de prescripció ha estat durant molt de temps de QUINZE ANYS. La Llei 42/2015, del 5 d’octubre, de reforma de la Llei d’Enjudiciament Civil, en vigència des del 7 d’octubre de 2015, mitjançant la Disposició Final Primera va modificar l’article 1964 del Codi Civil que reduïa el termini general de prescripció de les accions personals de quinze a cinc anys, tenint efecte sobre aquelles accions personals que no tinguin establert un termini específic de prescripció.

La Disposició Transitòria quinta de la Llei 42/2015 va establir un règim transitori, per la qual, en un principi els deutes i qualsevol altra obligació sense període de prescripció específic que fossin exigibles entre el 7 d’octubre de 2005 i el 7 d’octubre de 2015 prescriurien el 7 d’octubre de 2020.

Després de la declaració de l’estat d’alarma, a conseqüència de la crisi sanitària, el 14 de març els terminis substantius de prescripció i de caducitat van quedar suspesos pel Real Decret 463/2020, del 14 de març de 2020, que es va estendre fins al 4 de juny, sent alçada la suspensió mitjançant el Real Decret 537/2020. Finalment, després d’estar suspesa per un període de 28 dies, la nova data de prescripció de deutes ha passat a ser el 28 de desembre de 2020.

Com es pot veure, pot tenir efectes molt rellevants en benefici dels deutors, per això s’ha de ser diligent per poder interrompre la prescripció. La prescripció pot quedar interrompuda en el cas que el creditor reclami el seu crèdit o el titular del dret real pretengui exercitar-lo o fer-lo valer, tornant a córrer el termini prescriptiu des del seu inici.

Lleida.net i la seva solució per allargar més enllà del 2020 el termini de reclamació de deutes

Les solucions de Notificació electrònica certificada, Correu electrònic certificat, SMS certificat de Lleida.net i Openum, permeten al creditor reclamar per via extrajudicial l’import deutor i interrompre la prescripció. Aquesta acció concediria al creditor cinc anys addicionals per a reclamar el deute. Volem citar l’article 1.973 del Codi Civil que estableix que “la prescripció de les accions s’interromp pel seu exercici davant els Tribunals, per reclamació extrajudicial del creditor i per qualsevol acte de reconeixement del deute pel deutor”.

L’evidència documental fàcil i ràpida d’obtenir

Lleida.net, com a prestador de serveis de confiança, genera als seus clients l’evidència documental en suport digital (PDF) de les notificacions enviades, amb valor legal. L’evidència inclou el moment i l’adreça IP de l’enviament, el moment i l’adreça IP de l’entrega, les adreces electròniques del remitent i el destinatari (o els telèfons en cas de l’SMS Certificat), i el contingut del correu electrònic i els adjunts (fins a 20 MB), amb un segell de temps. El deutor rep la comunicació en pocs minuts.

A més, mitjançant el servei Openum, s’envia al destinatari un correu electrònic o un SMS amb un enllaç que dirigeix a una pàgina web on es poden visualitzar els documents enviats pel remitent. Lleida.net certifica, a més, l’accés al contingut per part del destinatari, emetent una evidència documental amb els esdeveniments recollits durant el procés.

La pròrroga del termini fins al 28 de desembre fa que sigui un moment clau per a les empreses i l’última oportunitat per a posar en marxa accions de reclamació de deute abans que finalitzi el termini. Per tant, en cas de no fer-ho, s’hauran de donar per perduts tots els deutes pendents de cobrament, amb la corresponent afectació a la comptabilitat i patrimoni de cada un.

Voleu rebre assessorament per part d’un dels nostres experts? Contacteu amb nosaltres!

Feu un comentari