La nova llei de serveis de confiança, un nou impuls per als serveis de Lleida.net

El passat dijous 12 de novembre, es va publicar al BOE la nova llei de serveis de confiança electrònica (llei 6/2020 reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança).

El seu principal objectiu és adaptar a l’ordenament jurídic espanyol el Reglament (UE) 910/2014 referent a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques (Reglament eIDAS) sobre aquells aspectes no harmonitzats. El desenvolupament d’aquest es preveu en els ordenaments jurídics dels estats membres.

Sense oblidar-nos que, el marc jurídic principal per a la prestació de serveis de confiança és el Reglament eIDAS i que per a determinats aspectes és necessari el seu desenvolupament en la normativa espanyola. Això li concedeix un punt d’ancoratge més per a la prestació dels serveis de confiança, i al mateix temps, per dotar d’una major confiança jurídica els nostres clients i usuaris.

Passem a veure els punts clau dels serveis que ofereix Lleida.net:

  1. Efectes jurídics dels documents electrònics. Se’ls concedeix el valor i l’eficàcia jurídica que correspongui a la seva naturalesa, atenint-se a la Llei d’Enjudiciament Civil per a l’articulació dels mitjans de prova. Lleida.net expedeix una evidència documental en PDF que acredita els esdeveniments de tot el procés, certificat a instància dels seus clients. Per tant, l’evidència documental té consideració de document electrònic. En règim de prova serà diferent, segons si es tracta d’un servei qualificat o no qualificat:
  • Si el document electrònic està relacionat amb un servei qualificat, se li concedeix presumpció legal respecte a les característiques que es manifesten. Per tant, en cas d’impugnació la càrrega de la prova correspondrà a la part que hagi presentat la impugnació. Lleida.net disposa de serveis qualificats com l’Openum eIDAS. Es pot consultar aquí la llista de confiança europea dels serveis qualificats.
  • En el supòsit que el document electrònic vagi relacionat amb algun servei no qualificat, i en cas d’impugnació, correspondrà a la part interessada demostrar l’eficàcia del document electrònic. En aquest enllaç del Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital es poden consultar els serveis no qualificats prestats per Lleida.net.
  1. Queda derogada la Llei 59/2003 de signatura electrònica i l’article 25 de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació. En aquest últim s’establia la intervenció de tercers de confiança per a l’arxiu de declaracions en suport informàtic en el marc de la contractació electrònica. Ambdós queden superats pel disposat en el Reglament eIDAS i la llei actual.
  1. Seguretat de la Informació: la nova Llei incideix en les obligacions en matèria de seguretat que han de mantenir els prestadors de serveis de confiança mitjançant l’adopció de les mesures necessàries. En aquest sentit, cal remarcar que Lleida.net està certificada des del 2015 amb l’ISO 27001 en matèria de Seguretat de la Informació, el que constitueix una garantia de compliment sobre les obligacions indicades, permetent reforçar el compromís que té envers la informació que gestiona per compte dels clients en matèria de seguretat.

La llei va entrar en vigor el passat divendres dia 13 de novembre. Des de Lleida.net, com a prestador de serveis de confiança qualificats i no qualificats, estem convençuts del marc de confiança i seguretat jurídica que estableix per a la prestació dels nostres serveis i, conseqüentment per dotar a tota la nostra comunitat de clients que l’utilitza.

Feu un comentari