Confiança global en un món digital

Vivim en un món connectat. Les transaccions digitals recorren el món i no coneixen fronteres.

Si ens fixem exclusivament en l’adquisició de béns i serveis a través d’internet, d’acord amb les dades trimestrals que publica la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), a Espanya el comerç electrònic va superar els 12.200 milions d’euros en el primer trimestre del 2020, un 11,6% més que l’any anterior, una tendència a l’alça consolidada any rere any.

És molt significatiu analitzar l’origen i destí d’aquestes transaccions. El 50,8% dels ingressos en el primer trimestre del 2020 es corresponen a compres amb origen espanyol realitzades a webs de comerç electrònic a l’exterior. El gruix de les transaccions es realitza dins la Unió Europea, el que suposa el 95,9% dels ingressos de les transaccions des d’Espanya cap a l’Exterior i el 66,6% en sentit invers. El volum d’ingressos per transaccions realitzades des de l’exterior cap a Espanya és de 2.255 milions d’euros, dels quals 753 milions tenen origen fora de la Unió Europea.

D’acord amb les dades de l’Organització Mundial del Comerç (WTO), les importacions i les exportacions d’Espanya han vist caure la seva xifra de negoci durant el primer trimestre del 2020 respecte al mateix trimestre del 2019. És una realitat que es verifica tant si es considera la xifra en la moneda en la qual la WTO publica la dada (dòlars), com si es realitzen els ajustaments per variacions de canvi de divisa i s’expressa en euros. No obstant això, les xifres de comerç electrònic han crescut. Tot i que les variacions interanuals des del 2014 no marquen una tendència estable, la mitjana indica que el comerç electrònic creix percentualment més que el total del comerç.

Aquestes dades ens permeten constatar un fet que experimentem diàriament: el món creix digitalment, les transaccions en línia guanyen terreny a les interaccions físiques i això és mesurable en termes de volum de negoci.

La digitalització facilita els intercanvis i les comunicacions entre mercats geogràficament distants, generant que nous clients, proveïdors i competidors entrin en joc. En aquest escenari canviant, és important identificar el valor clau que serveixi per ocupar i mantenir una posició de lideratge.

EL REGLAMENT (UE) No 910/2014 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 23 de juliol de 2014 conegut com a reglament eIDAS exposa en el seu considerant primer el següent:
“La creació d’un clima de confiança en l’entorn en línia, és essencial per al desenvolupament econòmic i social. La desconfiança, en particular la deguda a la inseguretat jurídica percebuda, fa que els consumidors, les empreses i les administracions públiques dubtin a l’hora de realitzar transaccions per via electrònica i adoptar nous serveis.”

Aquesta visió és compartida en altres parts del món, així, per exemple, la Llei No. 126-02 sobre el Comerç Electrònic, Documents i Signatures Digitals de la República Dominicana inclou el següent CONSIDERANT: “Que l’autenticació i seguretat de documents i missatges digitals són fonamentals per assegurar a les parts involucrades que les seves transaccions de comerç electrònic es fan en un ambient lliure d’atacs il·legals o infraccions, o que, de donar-se aquests per excepció, dites transaccions satisfacin les condicions necessàries per a poder dirimir conflictes, assignar responsabilitats i reparar danys com sigui el cas.”

Lleida.net comparteix aquesta visió i considera que la seva missió consisteix a aportar seguretat, confiança, eficàcia i rendibilitat a les comunicacions electròniques de les empreses, administracions públiques i particulars, influint directament en la millora dels seus resultats.

Per complir amb la nostra missió treballem per acreditar-nos davant les autoritats administratives competents i en auditar els nostres serveis per convertir-nos en un líder en la prestació de serveis de confiança en l’àmbit mundial.

Actualment, comptem amb les següents acreditacions:

  • El nostre sistema eKYC, com explicàvem en un post anterior, disposa del certificat de conformitat que l’acredita com un sistema d’identificació que pot utilitzar-se per les Autoritats de Certificació per l’expedició de certificats conforme a la normativa europea eIDAS. També és conforme a l’autorització per vídeo-identificació del SEPBLAC (Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries).
  • El nostre sistema de signatura electrònica avançada també és conforme a la normativa eIDAS.
  • Formem part de la llista de confiança de prestadors de serveis electrònics de confiança (TSL) corresponent als prestadors que proporcionen serveis electrònics de confiança qualificats i que estan establerts i supervisats a Espanya per la prestació del servei de correu electrònic certificat qualificat.
  • A la República Dominicana operem com a entitat de certificació en tot el territori nacional, gràcies a l’acreditació obtinguda davant d’INDOTEL.
  • Al Perú estem acreditats davant d’INDECOPI com a prestador de serveis de valor afegir per als seus sistemes d’intermediació digital Tools, eKYC i Click and Sign.
    A més, també hem acreditat el nostre software de signatura digital

El nostre compromís és segur acreditant els nostres serveis en aquells llocs on tenim presència, per a seguir generant confiança tant per fer negocis localment com per a transaccions digitals en un entorn global.

Feu un comentari