Què són els serveis de confiança qualificats?

L’evolució d’internet ha fet que la digitalització es desenvolupi molt, però aquest desenvolupament ha anat acompanyat de l’aparició de nous fraus a la xarxa, de manera que la seguretat s’imposa com una necessitat i per garantir la seguretat existeixen els serveis de confiança. En aquest post t’expliquem en què consisteixen i quina activitat realitzen.

Què són els serveis de confiança?

Els serveis de confiança es defineixen a l’article 3.16 del Reglament eIDAS, en el qual s’estableixen que són serveis electrònics prestats a canvi d’una remuneració i que consisteixen en:

 • La creació, verificació i validació de signatures electròniques, segells electrònics o segells de temps electrònics, serveis de lliurament electrònica certificada i certificats relatius a aquests serveis.
 • La creació, verificació i validació de certificats per a l’autenticació de llocs web.
 • La preservació de signatures, segells o certificats electrònics relatius a aquests serveis.

D’altra banda, el mateix article aporta diverses definicions importants, en relació amb la prestació de serveis de confiança, com les següents:

 • Servei de confiança qualificat. És aquell servei de confiança que compleix els requisits regulats en el Reglament eIDAS.
 • Prestadors de serveis de confiança. Són persones físiques o jurídiques que presten un o més aquests serveis com a prestador qualificat o no qualificat.
 • Prestador qualificat de serveis de confiança. És un prestador de serveis qualificats que té concedida aquesta qualificació per l’organisme de supervisió corresponent.

Quines activitats realitzen els prestadors de serveis electrònics de confiança?

Alguns dels serveis més destacats que realitzen els prestadors de serveis electrònics de confiança qualificats són els següents:

 • Identificació electrònica. La correcta identificació d’una persona per realitzar una transacció electrònica és fonamental. Per exemple, en els processos d’onboarding electrònics de clients, és fonamental saber qui és la persona que vol contractar un servei i que està a l’altre costat de la pantalla. A Lleida.net oferim el servei d’eKYC Vídeo pel qual es realitza una validació de la identitat de forma segura. Es fa un vídeo entre l’empresa i el client en temps real, a través del servei d’un prestador de serveis de confiança. El client ensenya l’anvers i el revers del seu DNI i amb tecnologia d’Intel·ligència Artificial es compara la imatge del client a la pantalla amb la foto del DNI per procedir a identificar-lo.
 • Contractes electrònics. Cada vegada és més habitual signar contractes de forma remota a través de la signatura electrònica. No es tracta de signar un contracte i escanejar, sinó d’utilitzar els serveis de proveïdors de serveis electrònics de confiança per identificar els signants de manera segura i inequívoca i obtenir un segell de temps que garanteixi que el document signat no s’ha modificat després de la seva signatura. A més, la intervenció del proveïdor de serveis de confiança permet obtenir un document d’evidències que conté tota la informació detallada del procés de signatura (qui ha signat, adreces de correu, número de mòbil, IP, document signat, data i hora, etc.).
 • Comunicacions electròniques. Les comunicacions electròniques es fan servir molt en el dia a dia de totes les empreses, però, en determinats casos, cal que es faci una notificació fefaent, és a dir, que hi hagi constància que el receptor l’ha rebut i llegit. En aquest sentit els proveïdors de serveis electrònics de confiança presten serveis com el correu electrònic certificat o l’SMS certificat que tenen valor com a prova davant un tribunal.
 • Custòdia de documents relatius a firmes i comunicacions electròniques. Tal com hem vist, els procediments de signatures i comunicacions electròniques generen una sèrie de dades, continguts en els segells de temps i en els documents d’evidències, que són custodiats pels prestadors de serveis electrònics de confiança. Aquesta documentació, en el cas de Lleida.net, s’arxiva, es guarda durant cinc anys i es protegeix per garantir la confidencialitat i disponibilitat de la informació, de manera que el client pugui accedir-hi en qualsevol moment i descarregar-la.

Quins avantatges aporten els prestadors de serveis electrònics de confiança?

Alguns dels avantatges que aporten els prestadors de serveis electrònics de confiança són els següents:

 • Seguretat jurídica. Ja que queda constància de les transaccions i comunicacions que es realitzen.
 • Ús com a prova en judici. Els contractes signats amb signatura electrònica o les comunicacions mitjançant correu electrònic o SMS certificats, poden ser utilitzats com a prova en un procediment judicial.
 • Facilitat d’ús. Es tracta de serveis que són fàcils d’utilitzar i que no requereixen la descàrrega de cap aplicació. Es paga pel que es fa servir.
 • Cura del medi ambient. L’ús de serveis de confiança electrònics afavoreix la cura del medi ambient, ja que no hi ha desplaçaments innecessaris, ni es fa servir paper i ni energia elèctrica.

En definitiva, la tasca dels prestadors de serveis electrònics de confiança, com és el cas de Lleida.net, és fonamental per obtenir la seguretat necessària en transaccions i comunicacions electròniques de qualsevol empresa.

Feu un comentari