Llei de secrets empresarials: en què consisteix aquesta llei i com mantenir els secrets empresarials fora de perill

Totes les empreses operen diàriament amb informació secreta la difusió de la qual podria causar danys irreparables en la seva reputació o en la seva economia. Fins a l’any 2019 no existia a Espanya una llei de secrets empresarials, però finalment va entrar en vigor al març d’aquest any a causa de la transposició de la Directiva Europea relativa a la protecció de coneixements tècnics i la informació empresarial no divulgats contra la seva obtenció, utilització i revelació il·lícites. En aquest post t’expliquem què protegeix la Llei de secrets empresarials, a qui s’aplica, quins efectes té la protecció i quines mesures legals i tecnològiques poden prendre les empreses per protegir els seus secrets.

Fins que es va publicar la Llei de secrets empresarials la protecció d’aquests secrets es derivava del Codi Penal, de la Llei de competència deslleial i dels acords signats per les empreses en aquest sentit (acords de confidencialitat). A partir de 2019, ja hi ha una regulació clara que veurem a continuació.

Què són els secrets empresarials?

Els secrets empresarials es defineixen en l’article 1 de la Llei de secrets empresarials que estableix el següent:

Als efectes d’aquesta llei, es considera secret empresarial qualsevol informació o coneixement, inclòs el tecnològic, científic, industrial, comercial, organitzatiu o financer, que reuneixi les següents condicions:

 • Ser secret. (…)
 • Tenir valor empresarial. (…)
 • Haver estat objecte de mesures raonables per part del seu titular per mantenir-lo secret.

Els secrets empresarials poden afectar, fonamentalment, a tres àrees de l’empresa:

 • Processos de fabricació o industrials de l’organització.
 • Aspectes comercials com a clients, pressupostos, preus o proveïdors, entre d’altres.
 • Situació econòmica i financera de l’empresa.

Hi ha molts casos reals de revelació de secrets empresarials. Un dels més coneguts és el de Ferrari, el cap de mecànics, Nigel Stepney esperava un ascens que no li va ser concedit i va decidir filtrar els avenços tecnològics de Ferrari en els seus vehicles de Fórmula 1 als seus competidors de McLaren. Ferrari va denunciar el que havia passat i va obtenir una indemnització de 40 milions d’euros. També es va expulsar de la competició a McLaren durant un any.

A qui protegeix la Llei de secrets empresarials?

La protecció que aporta la Llei de secrets empresarials es dona al titular del secret que pot ser qualsevol persona física o jurídica (societat mercantil, per exemple) que exerceixi de manera legítima el control sobre el secret.

No obstant això, pel que fa als treballadors, la protecció dels secrets empresarials no podrà limitar la seva mobilitat o l’ús que realitzen de la seva experiència o competències adquirides durant la seva carrera.

D’altra banda, cal destacar que un secret empresarial es pot transmetre mitjançant una llicència a canvi d’un preu o de forma gratuïta. A més, el secret empresarial pot ser titularitat de diverses persones.

En quins casos es produeix la violació de secrets empresarials?

La Llei de secrets empresarials regula en el seu article 3 els casos en què l’obtenció d’aquests secrets sense consentiment del seu titular es considera il·lícita. Són els següents:

 • Quan es produeix l’accés, apropiació o còpia no autoritzada de documents, objectes, materials, substàncies, fitxers electrònics o altres suports, que contingui el secret empresarial o a partir dels quals es pugui deduir.
 • Qualsevol altra actuació que es considera contrària a les pràctiques comercials lleials.

Perquè s’entengui millor, posem un altre exemple. Un cas recent de rellevament il·lícit de secrets empresarials va ser el d’un ciutadà xinès que va publicar en les seves xarxes socials diverses fotos del prototip del nou iPhone pel qual Apple li va demandar perquè retirés la publicació no autoritzada.

Quines accions es consideren lícites?

Juntament amb les accions il·lícites, la Llei de secrets empresarials regula una sèrie de casos en què es considera que l’obtenció d’un secret empresarial és lícita. Són els següents:

 • Quan s’obté el secret empresarial a causa d’un descobriment o creació independent.
 • L’observació, estudi, desmuntatge o assaig d’un producte o objecte que s’hagi posat a disposició del públic, sense estar subjecte a cap obligació que impedeixi obtenir la informació del secret empresarial.
 • L’exercici dels drets dels treballadors i els representants a ser informats i consultats.
 • Qualsevol actuació que sigui considerada com una pràctica lleial.

Què es pot fer si es produeix una revelació d’un secret empresarial?

En el cas en què es produeixi una revelació de secrets empresarials, es poden exercitar accions civils contra l’infractor. En concret, per aplicació de l’article 9 de la Llei de secrets empresarials es podrà sol·licitar:

 • Que es declari que s’ha produït una violació d’un secret empresarial.
 • Que cessi la violació o que es prohibeixin els actes de violació del secret empresarial.
 • Que es prohibeixi fabricar, oferir, comercialitzar o utilitzar mercaderies infractores.
 • Que requisin les mercaderies infractores, incloent-hi les que ja estiguin en el mercat.
 • Que es produeixi la remoció i lliurament al demandant de tots els documents, objectes i materials que continguin el secret empresarial o la destrucció total o parcial.
 • Que s’atribueixi la propietat de les mercaderies infractores a demandant.
 • Que indemnitzi pels danys i perjudicis ocasionats.
 • Que es publiqui la sentència dictada pel Jutjat que correspongui preservant la confidencialitat del secret empresarial.

Les accions per protegir els secrets empresarials prescriuen al cap de tres anys des que el titular les va poder exercitar, ja que va conèixer que s’havia produït una violació del secret.

Com es protegeixen els secrets empresarials?

Ja sabem que hi ha una Llei de secrets empresarials que aporta protecció a la informació sensible de les companyies, però la pregunta que sorgeix és: ¿Què es pot fer en el si d’una empresa per protegir secrets empresarials? Es pot prendre diverses mesures com les següents:

 • Identifica els secrets empresarials de la teva companyia. És fonamental saber què es considera secret i què no a la teva empresa. Per tenir-ho clar és aconsellable realitzar un estudi de la informació que es maneja a l’empresa en tots els seus departaments, contrastar-la amb la definició de la llei i determinar si aporta o no un avantatge competitiu a la teva organització.
 • Forma als teus empleats. Una de les primeres coses que hauràs de fer és formar als teus empleats sobre el que es considera secret empresarial en la companyia, perquè sàpiguen com identificar-lo i tractar-lo.
 • Nomena un coordinador de protecció de secrets empresarials. Hi ha diversos perfils que poden ser perfectes per al lloc de coordinador de protecció, especialment, l’advocat intern o extern de l’empresa i el responsable del departament d’TI.
 • Defineix un pla d’accés. Es poden definir diferents nivells d’accés de manera que cada empleat, en funció del seu lloc, tingui accés a la informació que sigui necessària per a desenvolupar el seu treball.
 • Utilitza la tecnologia. La tecnologia pot ser una gran aliada per protegir secrets empresarials de robatoris o fuites d’informació. La tecnologia Blockchain s’ha utilitzat per a la protecció de drets empresarials, ja que permet tenir l’evidència que hi ha existit un arxiu electrònic. D’altra banda, podem destacar que el servei de Secret Lleida.net és la solució amb la qual podràs registrar, certificar i custodiar tots els secrets empresarials de la teva empresa de manera senzilla. La veiem amb més detall en el següent apartat.
 • Utilitza mesures legals. De forma complementària a les mesures tècniques, es poden utilitzar mesures legals com la signatura de documents de confidencialitat amb treballadors, proveïdors o clients, entre d’altres. Perquè aquest tipus d’acords siguin efectius es pot regular una indemnització per al cas en què es produeixi la revelació d’un secret de forma no autoritzada. En aquest sentit, és important elaborar un codi ètic de la companyia per fixar les normes de l’empresa i reflectir la forma d’actuar correcta dels empleats, així com les mesures a prendre si es produeix una revelació il·lícita.

Com funciona Secret Lleida.net en la protecció de secrets empresarials?

Tal com dèiem anteriorment, la tecnologia és una gran aliada per protegir secrets empresarials. Secret Lleida.net és una solució que funciona de la següent manera:

 • L’usuari s’identifica correctament, carrega els documents que vol enviar, inclou l’adreça de correu electrònic del destinatari i un codi d’accés a aquests documents, si ho estima necessari.
 • A continuació, s’envia el correu electrònic certificat, que no porta cap document adjunt, però sí un enllaç que s’ha creat automàticament per accedir al document.
 • El destinatari rep el correu amb l’enllaç i se li demanarà un codi d’accés (si s’ha configurat així) per poder veure els documents.
 • Quan el destinatari accedeix als documents es genera un document d’evidències que contindrà les següents dades: la data i l’hora d’enviament del correu electrònic certificat, les mateixes dades sobre el lliurament, contingut de l’enviament, URL i les dades de data i hora d’accés del destinatari a l’URL.

A conseqüència de l’anterior, els documents que s’envien a través d’aquesta eina poden servir com a prova en un procediment judicial. Tant els documents que s’envien com el document d’evidències es custodien durant 5 anys.

Per tant, la Llei de secrets empresarials regula de forma expressa els mecanismes legals que es poden utilitzar per preservar aquest tipus de secrets, però, juntament amb aquests mecanismes, és aconsellable implantar mesures de protecció per evitar els riscos que pot suposar la revelació d’informació sensible de les empreses: danys a la reputació, reducció de les vendes o pèrdua de quota de mercat, entre d’altres. Lleida.net és un proveïdor que et pot oferir aquest servei i ajudar-te així a preservar els secrets empresarials.

Feu un comentari