Validesa legal dels serveis certificats de Lleida.net (1/5)

Què és una comunicació electrònica certificada?

Aquell tipus de comunicació establerta per mitjans telemàtics en la qual una tercera part, aliena a la comunicació, dóna fe que s’ha produït aquesta comunicació. En el cas de Lleida.net, en parlar de comunicacions electròniques certificades, parlem de SMS i de correu electrònic.

Les comunicacions electròniques convencionals són fàcilment manipulables. Això suposa que sigui molt senzilla la impugnació, en un procediment judicial, d’una comunicació electrònica sense certificar.

La certificació redueix aquest risc a la mínima expressió, a l’existir una tercera part que acredita el contingut i el moment de la comunicació. Per acreditar aquests components de la comunicació (contingut, data i hora), Lleida.net fa ús d’una plataforma capaç de recollir totes les dades aparellades amb una o diverses comunicacions electròniques (SMS, correu electrònic o web) i fixar-les en un fitxer, denominat certificat, signat digitalment i amb segellat de temps d’una entitat de certificació.

Aquest certificat inclou una sèrie de mesures tècniques que evita la discussió sobre les dades contingudes. Aquest document és entregat al client, però a més és custodiat per Lleida.net durant 5 anys i la seva funció és la de servir com a evidència davant tercers del contingut i altres dades d’aquesta o aquestes comunicacions.

És jurídicament vinculant una comunicació electrònica certificada?

Sí. Tant l’article 24 de la LSSICE, que remet a la Llei d’enjudiciament civil, com la pròpia LEC, reconeixen als documents electrònics tant com a mitjans de prova com de notificació. Així ho reconeix el Tribunal Suprem en el seu Acte 2501/2013 de 21 de març:

“El procurador dels tribunals va obtenir l’efectiva notificació i requeriment en forma telemàtica, amb els certificats electrònics acreditatius de la pràctica d’això, emesos per un prestador de serveis de certificació.”

En definitiva, una comunicació electrònica certificada (sigui SMS o correu electrònic) constitueix una prova documental legítima en judici, sotmesa al règim general:

Si no s’impugna, constituirà prova plena.
Si s’impugna el seu valor probatori, es valorarà d’acord amb el principi de la lliure convicció del jutge.

L’article 28.2 de la LSSICE diu que s’entendrà que s’ha rebut l’acceptació i la seva confirmació quan les parts a què es dirigeixen puguin tenir-ne constància. En el cas que la recepció de l’acceptació es confirmi mitjançant justificant de recepció, es presumeix que el seu destinatari pot tenir la referida constància des que aquell hagi estat emmagatzemat al servidor en què estigui donada d’alta el seu compte de correu electrònic, o en el dispositiu utilitzat per a la recepció de comunicacions.

 

Deixa un comentari