El correu electrònic certificat és vàlid com a prova en un judici

Actualment a les empreses es realitzen multitud de comunicacions a través de correu electrònic amb altres empreses, clients i proveïdors, entre d’altres. En alguns casos, la informació que es transmet és important i interessa saber si l’altra part ha rebut i llegit el correu. Per tenir la certesa d’això s’utilitza el correu electrònic certificat, però sorgeix un dubte: És vàlid el correu electrònic certificat com a prova en un judici?, es pot considerar una comunicació fefaent? En aquest post aclarim tots els dubtes.

Què és una comunicació fefaent?

El primer que hem de saber per conèixer la validesa en judici d’un correu certificat és el què s’entén per comunicació fefaent. Una comunicació fefaent és aquella que permet demostrar que el destinatari l’ha rebut i el moment de la recepció (data i hora). Per exemple, una carta lliurada en mà al destinatari que signa el seu lliurament, un telegrama amb justificant de recepció, un burofax o una comunicació via notari, són comunicacions fefaents, però requereixen desplaçaments i suposen una despesa, en la major part dels casos. Hi ha una altra possibilitat més econòmica i còmoda: el correu electrònic certificat.

És vàlid un correu electrònic certificat com a prova en un judici?

En un procediment judicial es poden adjuntar diverses proves a la demanda o a la contestació a la demanda, entre altres, correus electrònics en suport digital o en paper. Aquests documents seran considerats documents privats i el jutge els valorarà juntament amb la resta de proves que s’aportin. El problema sorgeix quan l’altra part en el judici impugna l’autenticitat dels correus, ja que es pot suposar que els correus han pogut estar manipulats. En aquest cas, per donar validesa a la prova dels correus cal fer altres proves com un informe pericial elaborat per un enginyer informàtic que certifiqui l’origen de la comunicació i que el contingut no ha estat alterat. Finalment, serà el jutge qui decideixi en relació amb la prova.

No obstant això, en el cas que es presentin com a prova emails certificats per un proveïdor de serveis de certificació, es garantirà la integritat i autenticitat dels correus i, per tant, s’evitaran tots els problemes assenyalats en el paràgraf anterior.

Les bases perquè un correu electrònic certificat sigui una prova vàlida en un judici són les següents:

-El proveïdor de serveis de certificació genera un document d’evidències en format PDF que inclou la següent informació:

  • Dia i hora de l’enviament del correu i de la recepció.
  • Adreces IP d’enviament i de lliurament.
  • Adreces de correu electrònic del remitent i del destinatari.
  • Contingut del correu.
  • Adjunts del correu.
  • Segell de temps.

-La Llei d’enjudiciament civil admet com a prova els documents privats i, entre ells les comunicacions electròniques, de fet a l’article 326 s’estableix el següent:

Si s’hagués utilitzat algun servei de confiança qualificat dels previstos en el Reglament esmentat a l’apartat anterior (Reglament eIDAS), es presumeix que el document reuneix la característica qüestionada i que el servei de confiança s’ha prestat correctament si figurava, en el moment rellevant als efectes de la discrepància, a la llista de confiança de prestadors i serveis qualificats.

-Per altra banda, el Reglament eIDAS estableix en el seu article 43 el següent, amb relació als serveis de lliurament electrònica certificada:

1. A les dades enviades i rebudes mitjançant un servei de lliurament electrònica certificada no se’ls denegarà efectes jurídics ni admissibilitat com a prova en procediments judicials pel sol fet que estiguin en format electrònic o no compleixin els requisits de servei qualificat de lliurament electrònica certificada.

2. Les dades enviades i rebudes mitjançant un servei qualificat de lliurament electrònica certificada gaudiran de la presumpció de la integritat de les dades, l’enviament d’aquestes dades pel remitent identificat, la recepció pel destinatari identificat i l’exactitud de la data i hora d’enviament i recepció de les dades que indica el servei qualificat de lliurament electrònica certificada.

-Finalment, la jurisprudència de Tribunal Suprem també ha avalat la validesa del correu electrònic certificat com a prova. En aquest sentit, cal destacar l’Acte 2501/2013 de 21 de març en el qual s’estableix que: “procurador dels tribunals va obtenir l’efectiva notificació i requeriment en forma telemàtica, amb els certificats electrònics acreditatiu de la pràctica d’això, emesos per un prestador de serveis de certificació”.

A conseqüència de tot l’anterior, un correu electrònic certificat pot ser utilitzat com a prova en judici. Per tant, si necessites fer una comunicació fefaent que podria ser aportada en un judici, pots utilitzar el correu electrònic certificat a través d’un prestador de serveis de certificació, com és el cas de Lleida.net, que posa a la teva disposició aquest servei perquè puguis enviar emails certificats amb total validesa jurídica per a més seguretat.

Feu un comentari