Valors afegits que ofereix Lleida.net en relació amb la prova digital

Cada cop fem més operacions que són de transcendència per al nostre dia a dia en un format 100% digital: canvi de comercialitzadora de la llum, obertura de comptes bancaris, contractació d’assegurances, etc.

La incidència de les noves tecnologies a la nostra vida ha suposat una autèntica revolució dins del camp del dret, especialment a l’àrea dels mitjans probatoris, aportant l’anomenada “Prova Electrònica”.

Per això, en cas d’un eventual conflicte haurem de recórrer a totes aquelles proves que sustentin la nostra petició, havent de gestionar en conseqüència documents i arxius en format electrònic. En aquest article elaborem una anàlisi de l’eficàcia de la prova Electrònica i com Lleida.net, com a proveïdor d’eines per formalitzar actes en format digital, pot ajudar a defensar els seus interessos.

Definició

L’expressió “prova electrònica” o “document electrònic” engloba tots els mitjans de prova previstos a l’article 299, apartat 2n de la LEC, que els defineix aquests mitjans com “els mitjans de reproducció de la paraula, el so i la imatge, així com els instruments que permeten arxivar i conèixer o reproduir paraules, dades, xifres i operacions matemàtiques dutes a terme amb finalitats comptables o d’una altra classe…“.

Segons el reglament (UE) número 910/2014 del Parlament Europeu i del Consell, es defineix document electrònic com a: “Tot contingut emmagatzemat en format electrònic, en particular, text o registre sonor, visual o audiovisual“.

La definició de document amb valor probatori de la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal s’estableix a l’article 26: “A l’efecte d’aquest Codi es considera document tot suport material que expressi o aporti dades, fetes o narracions amb eficàcia probatòria o qualsevol altre tipus de rellevància jurídica.”

La naturalesa digital de les proves no eximeix que aquestes siguin manipulables i que les modificacions siguin difícilment detectables. La intervenció de la figura del prestador de serveis de confiança com és Lleida.net, pot ajudar a evitar impugnacions, com s’explica a continuació.

Obtenció de la prova

La intervenció de Lleida.net en qualitat de Prestador de serveis de confiança, dota de licitud l’obtenció de la prova sense vulnerar drets o llibertats fonamentals i permet monitorar les comunicacions en què intervé recopilant les evidències que es generen durant el procés: el remitent, el destinatari, data i hora de l’enviament, data i hora del lliurament, el contingut del text, els adjunts, així com els detalls tècnics que incorpora a l’evidència de la transacció (metadades).

Custòdia de la prova

Lleida.net intervé des de l’inici de la comunicació i conserva les evidències en format PDF amb tota la informació recopilada durant el procés (incloses les dades ocultes que descriuen el contingut – metadades – que s’emmagatzemen de forma automàtica als arxius).

Les evidències se signen de forma automàtica mitjançant un certificat digital i se segellen mitjançant un segell de temps, garantint l’autenticitat, no alteració, data i hora, integritat i fiabilitat del contingut i dels adjunts, impedint modificacions posteriors no autoritzades, substitucions o destruccions d’aquestes.

A més, Lleida.net custòdia les evidències en els mateixos sistemes en què es generen durant almenys 5 anys de forma gratuïta, ampliables, garantint la conservació de la prova, la seva usabilitat i disponibilitat, generant proves persistents o no volàtils.

Aportació de la prova

Les evidències generades per Lleida.net poden incorporar-se al procediment com a prova digital complint els principis de legalitat de la seva obtenció i a la no vulneració de drets.

Desafortunadament, encara la pràctica habitual és que es presentin mitjançant captura de pantalla o correus electrònics impresos, fet que genera que aquesta pugui ser impugnada amb més facilitat, ja que no reuneix les garanties que ofereixen els serveis de confiança.

Serveis de confiança vs serveis de confiança qualificats

Lleida.net en qualitat de prestador de serveis de confiança, segons el que estableix el Reglament (UE) 910/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques al mercat interior (eIDAS) ofereix serveis qualificats i no qualificats.

Els serveis de confiança qualificats que ofereix Lleida.net tenen presumpció d’autenticitat, segons el que estableix l’art. 326.4 de la Llei d’Enjudiciament Civil.

Lleida.net i InDenova, estan incloses a la llista de prestadors qualificats de serveis electrònics de confiança d’Espanya prestant els següents serveis qualificats:

Servei qualificat d’entrega electrònica certificada

  • Servei qualificat d’entrega electrònica certificada  “Openum eIDAS”

– Servei d’expedició de certificats electrònics qualificats de signatura electrònica

  • Certificats electrònics qualificats de signatura electrònica per a persones naturals
  • Certificats electrònics qualificats de signatura electrònica de pertinença a entitat
  • Certificats electrònics qualificats de signatura electrònica per a representant legal

– Servei d’expedició de certificats electrònics qualificats de segell electrònic

– Servei d’expedició de segells electrònics qualificats de temps

– Servei qualificat de validació de signatures electròniques qualificades

– Servei qualificat de validació de segells electrònics qualificats

Impugnació de la prova

La part contrària pot impugnar l’autenticitat de la prova: El remitent del missatge, que l’autor aparent sigui el seu autor real, que el missatge s’hagi entregat al destinatari, la integritat i l’autenticitat del missatge (data, contingut, etc.) i que les dades que continguin no hagin estat manipulades.

La càrrega de la prova en la impugnació de serveis de confiança qualificats correspon a qui hagi presentat la impugnació, produint-se una inversió de la càrrega de la prova. Si un cop realitzades les comprovacions i aquesta fos admesa, els costs, les despeses i els drets que origini la comprovació aniran exclusivament a càrrec de qui hagi formulat la impugnació. Així mateix, segons el que estableix l’art. 326.4 de la Llei d’Enjudiciament Civil, si segons el parer del tribunal la impugnació hagués estat temerària, podrà imposar, a més, una multa de 300 a 1200 euros.

En un procediment judicial en què s’hagi impugnat la prova, la part interessada pot requerir la intervenció de Lleida.net en qualitat de testifical documental, sense cap cost.

El valor afegit d’utilitzar els serveis de Lleida.net és la confiança i la seguretat de les transaccions electròniques aportant plenes garanties jurídiques amb valor probatori, optimitzant processos, millorant l’experiència dels clients, reduint l’impacte ambiental, reduint costos i apropant la transformació digital a la societat.

Feu un comentari