Usos del correu electrònic certificat en comunitats de veïns

A les comunitats de veïns es realitzen moltes comunicacions que necessiten ser enviades de forma fefaent i en les que el correu electrònic certificat és la solució per estalviar temps i diners, a més de tenir seguretat jurídica. En aquest post t’expliquem els usos del correu electrònic certificat en les comunitats de veïns, els seus avantatges i la seva validesa legal.

Què és el correu electrònic certificat?

El correu electrònic certificat és una comunicació electrònica a la qual se certifica la seva autenticitat per un prestador de serveis de confiança. Això vol dir que, a més de l’emissor de la comunicació i del receptor, hi ha un tercer que certifica que la comunicació s’ha produït, en quin moment s’ha fet, qui l’ha enviat i qui l’ha rebut, des de quin lloc i quin contingut té.

Usos del correu electrònic certificat en comunitats de veïns

En les comunitats de veïns dels usos del correu electrònic certificat poden ser de diferent tipus:

Enviament de convocatòries de juntes. La Llei de Propietat Horitzontal estableix en l’article 9.1, que una de les obligacions dels propietaris és comunicar el domicili a Espanya a efectes de notificacions i que, si no es comunica, s’entendrà que és el pis o local de la seva propietat. Tant la doctrina com la jurisprudència admeten que el domicili a Espanya pot ser una bústia de correu electrònic. Per tant, les convocatòries de juntes es poden realitzar per mitjà de correu electrònic, però s’han de considerar dues qüestions importants:

o Que el propietari hagi admès aquesta forma de comunicació.

o Que s’utilitzi el correu electrònic certificat per tenir constància de la comunicació, per al cas que el propietari negui haver-la rebut.

Enviament d’actes de comunitat. Cada vegada que es reuneixi la junta de propietaris s’haurà d’elaborar una acta que contingui els acords presos, aquesta acta s’ha de comunicar als propietaris i és important que es faci de manera que quedi constància de la recepció, ja que, per exemple, el termini d’impugnació d’un acord es compta des que s’ha rebut l’acta. Per tant, igual que en el cas anterior, les comunicacions s’han de fer de manera fefaent i es pot utilitzar el correu electrònic certificat.

Reclamació de despeses de comunitat. Un dels problemes més freqüents als quals s’enfronten les comunitats de veïns és l’impagament de les despeses de comunitat d’algun propietari. La primera gestió que s’ha de fer perquè es pugui reclamar judicialment la quantitat pendent de pagament és l’enviament d’una comunicació fefaent i el correu electrònic certificat compleix tots els requisits perquè pugui ser utilitzat com a prova en un judici de la reclamació extrajudicial del deute.

Altres comunicacions. Una comunitat de propietaris pot necessitar fer multitud de comunicacions no només amb els veïns sinó també amb tercers com a proveïdors de serveis de neteja, de manteniment d’ascensors, de porteria, etc. Per exemple, es pot comunicar per correu electrònic certificat la finalització d’un contracte o l’acceptació d’una oferta o d’un pressupost.

Per tant, les convocatòries i actes de la junta, especialment quan es tracten assumptes importants com la modificació de quotes o l’aprovació de normes o prohibicions, és important que es realitzin per mitjans que permetin tenir constància de la recepció de la comunicació per als destinataris i del contingut.

És vàlid el correu electrònic certificat en les comunicacions de comunitats de veïns?

El correu electrònic certificat és vàlid basant-se el Reglament europeu eIDAS que s’estableix a l’article 43 el següent:

1. A les dades enviades i rebudes mitjançant un servei de lliurament electrònica certificada no se’ls denegarà efectes jurídics ni admissibilitat com a prova en procediments judicials pel sol fet que estiguin en format electrònic o no compleixin els requisits de servei qualificat de lliurament electrònica certificada.

2. Les dades enviades i rebudes mitjançant un servei qualificat de lliurament electrònica certificada gaudiran de la presumpció de la integritat de les dades, l’enviament d’aquestes dades pel remitent identificat, la recepció pel destinatari identificat i l’exactitud de la data i hora d’enviament i recepció de les dades que indica el servei qualificat de lliurament electrònica certificada.

Quins avantatges aporta el correu electrònic certificat a les comunitats de veïns?

A més dels nombrosos usos del correu electrònic certificat en una comunitat de veïns, aquest aporta diverses avantatges com les següents:

– És un 95% més econòmic que un burofax.

– Permet estalviar molt de temps a causa de la comoditat amb què es pot enviar, ja que només cal posar en el camp de Còpia del correu la direcció del proveïdor de serveis de confiança.

– És totalment legal i vàlid com a prova en un procediment judicial.

– Aporta seguretat en les comunicacions, que és fonamental quan es tracta d’assumptes importants com la reclamació de despeses de comunitat impagats a un propietari.

A conseqüència de tot l’anterior, a Lleida.net sabem que els usos del correu electrònic certificat fan que sigui molt versàtil i que aporti la confiança i legalitat que es necessita en les comunicacions que es realitzen per la comunitat de propietaris.

Feu un comentari