Evita que prescriguin els deutes dels teus clients amb les comunicacions certificades

Tens impagats a la teva empresa i no saps què fer? Podria ser que algun client no pagui la factura que et deu tot i haver parlat diverses vegades amb ell. És un problema habitual a les empreses i, en nombroses ocasions, es desconeix com interrompre la prescripció i evitar que el deute prescrigui per no haver estat reclamat de forma fefaent. En aquest post t’expliquem què fer per evitar la prescripció dels deutes.

Què significa la prescripció dels deutes?

Un deute prescriu quan ha transcorregut un termini de temps legalment establert sense que el creditor hagi reclamat el pagament. És a dir, pel transcurs del temps s’extingeix l’obligació de pagar.

Quin és el termini de prescripció dels deutes?

El termini de prescripció dels deutes es regula en l’article 1964.2 del Codi Civil que estableix que:

Les accions personals que no tinguin termini especial prescriuen al cap de cinc anys des que es pugui exigir el compliment de l’obligació. En les obligacions continuades de fer o no fer, el termini començarà cada vegada que s’incompleixin.

L’any 2015 es va realitzar una modificació del Codi Civil on es va reduir notablement el termini de prescripció dels deutes, per tant, actualment cal estar molt atent perquè el termini no transcorri sense haver-ho interromput.

Com es pot paralitzar la prescripció d’un deute?

En l’article 1973 del Codi Civil es regula la forma de paralitzar la prescripció d’un deute i s’estableix el següent:

La prescripció de les accions s’interromp pel seu exercici davant els Tribunals, per reclamació extrajudicial del creditor i per qualsevol acte de reconeixement del deute pel deutor.

A conseqüència de l’anterior, si un client de la teva empresa et deu diners t’interessarà paralitzar el termini de prescripció i reclamar el deute. Per aconseguir-tens diverses opcions:

Realitzar una reclamació extrajudicial. Abans d’acudir a un judici sempre és recomanable esgotar la via amistosa. La reclamació extrajudicial del deute es pot fer de diverses formes perquè sigui fefaent:

  • Mitjançant un burofax. En aquest cas el procés no és complex, però comporta temps: redactar el burofax, imprimir-lo, signar-lo, portar-lo a l’oficina de correus i recollir el certificat de text uns dies més tard.
  • Mitjançant una comunicació electrònica certificada. En aquest cas, es pot enviar un correu electrònic certificat reclamant el deute, sense moure’t de casa i amb la seguretat que tindràs una prova del seu enviament, del seu contingut i de la seva recepció per part del deutor. Per tant, es pot utilitzar com a prova vàlida davant un tribunal, en el cas en què el deutor no pagui en el termini establert.

A Lleida.net tenim el servei de notificació electrònica en el qual podem trobar:

  • Correu electrònic certificat. En aquest cas tindràs una prova vàlida des del punt de vista lleial per demostrar que s’ha enviat una comunicació, el moment en què s’ha rebut, on s’ha enviat, on s’ha rebut i quin contingut té la comunicació.
  • Factura certificada que s’envia per correu electrònic certificat i que acredita l’enviament, el contingut i el lliurament.
  • Openum que és un servei que certifica l’obertura de documents enviats per correu electrònic o SMS. En aquest cas queda constància de quan es va enviar el document, quan es va rebre i quan es va obrir pel destinatari.

Interposar una demanda davant els tribunals. En aquest cas la reclamació pot ser costosa, ja que hauràs de pagar honoraris d’advocats i procuradors i és possible que tardis força temps a cobrar, a causa de l’acumulació de casos que porten els tribunals.

Quin contingut ha de tenir una reclamació extrajudicial d’un deute?

Per tal que una reclamació extrajudicial d’un deute sigui efectiva ha de tenir en següent contingut:

– Data de la reclamació.

– Dades del deutor i del creditor (nom o denominació social, domicili, etc.).

– Dades de l’origen del deute (per exemple, si es tracta d’una factura han d’aparèixer les dades de la mateixa i es podrà adjuntar).

– Import pendent de pagament. És important que, abans de reclamar el deute, comprovis si efectivament existeix i l’import que té, per evitar errors.

– Data límit de pagament.

– Conseqüències en cas d’impagament en la data pactada (per exemple, interposició d’accions judicials).

Tal com has vist és important conèixer tant el termini de prescripció dels deutes com la forma d’interrompre’l per evitar que el deute s’extingeixi per falta de reclamació del deutor. No podem oblidar que si s’acumula el deute de diversos clients, es podria veure afectada la liquiditat de l’empresa, per la qual cosa és fonamental actuar de forma ràpida i àgil.

Feu un comentari