Validesa legal dels serveis certificats de Lleida.net (4/5)

Reglament eIDAS – Serveis de confiança en les transaccions digitals i prova electrònica

El Reglament eIDAS sorgeix a iniciativa de la Comissió Europea i des de la seva entrada en vigor l’1 de juliol de 2016, la llei espanyola de signatura electrònica segueix en vigor, encara que és molt probable que s’actualitzi en el futur per adaptar-se als canvis normatius que el reglament eIDAS estableix. El nou Reglament eIDAS conté una llista tancada de serveis de confiança, a fi de delimitar l’abast de la regulació uniforme europea.

El reglament eIDAS estableix com a serveis de confiança els següents:

 • Signatura electrònica
 • Segell electrònic
 • Segellat de temps
 • Servei de lliurament electrònica certificada
 • Autenticació de lloc web

Amb caràcter general s’estableixen dos nivells de serveis de confiança:

 • Nivell ordinari que no es troba pràcticament regulat
 • Nivell qualificat, controlat d’acord amb un model regulador de fort control previ, per part del supervisor (a Espanya, la SETSI), per als prestadors de serveis de confiança qualificats.

Esquema 1: Nivells de serveis de confiança

Lleida.net i Connectaclick en el nou marc regulador eIDAS

Tal com s’ha esmentat anteriorment, Connectaclick, el servei de contractació electrònica de Lleida.net, sorgeix de la combinació dels diferents serveis de certificació de comunicacions i permet certificar les diferents operacions electròniques realitzades durant un procés de signatura.

Aquestes operacions electròniques tenen consideració de SERVEIS d’ENTREGA ELECTRÒNICA CERTIFICADA o E-DELIVERY.

Els serveis d’E-DELIVERY permeten transmetre dades entre terceres parts per mitjans electrònics i aporten proves relacionades amb la gestió de les dades transmeses, inclosa la prova de l’enviament i la recepció de les dades, a més de protegir les dades transmeses davant els riscos de pèrdua, robatori, deteriorament o alteració no autoritzada.

Els serveis de lliurament electrònic certificat qualificats gaudeixen de la presumpció d’integritat de les dades. Aquestes dades són:

 • Enviament de les dades pel remitent identificat
 • Recepció pel destinatari identificat
 • Exactitud de la data i hora d’enviament
 • Recepció de les dades que indica el servei

Lleida.net està treballant per obtenir la qualificació en serveis específics d’E-DELIVERY. Actualment no hi ha cap prestador de serveis d’E-DELIVERY qualificat (encara que si n’hi ha per a altres serveis de confiança, com el de signatura electrònica).

En qualsevol cas, tal com s’ha indicat anteriorment, cal tenir en compte que el reglament eIDAS estableix en el seu article 25:

“Art. 25) No es denegaran efectes jurídics ni admissibilitat com a prova en procediments judicials a una signatura electrònica pel sol fet de ser una signatura electrònica o perquè no compleixi els requisits de la signatura electrònica qualificada.”

Per tot això, en aquest moment, podem afirmar que les solucions de contractació electrònica de Lleida.net s’ajusten als criteris que estableix el Reglament eIDAS, per a ser considerades com a eines consistents per a la signatura i el tancament de contractes en línia, si bé cap servei posseeix actualment la consideració de “nivell qualificat”.

Feu un comentari