A continuació, incloem la jurisprudència més rellevant pel que fa a validesa general del Correu electrònic o SMS certificat.

Sentència del Tribunal Constitucional 58/2010, de 4 d’octubre

“L’eficàcia dels actes de comunicació … realitzats a través de qualsevol mitjà tècnic se supedita al fet que quedi en les actuacions constància fefaent de la recepció, de la seva data i del contingut del comunicat, o el que és igual, que quedi garantida l’autenticitat de la comunicació i del seu contingut i que quedi constància fefaent de l’emissió i recepció íntegres del moment en què es van fer”

 • Els certificats emesos per Lleida.net permeten deixar constància de la tramesa i la recepció del missatge, de la seva data i del contingut de què s’hagi comunicat.

Sentència del Tribunal Suprem de 9 de desembre de 1997

Fefaent equival al que és evident i cert i, tractant-se de notificacions d’actes i acords, suposa posada en coneixement d’alguna cosa que interessa. Cal entendre, d’acord al principi de la recepció, que resulten fefaents només quan materialment arriben de forma demostrada al seu destí i encara que no sigui en forma directa a l’interessat, però aquest pugui sempre prendre coneixement de manera normal o estigui en situació d’aconseguir el seu abast, sense la concurrència d’impediments acreditats que ho obstaculitzin, de manera que s’exclou que la notificació hagi de ser necessàriament notarial o per mitjà de funcionari públic, essent suficinet que es dugui a terme i sigui efectiva quant pugui arribar el seu contingut a ser sabut degudament pel destinatari”.

Sentència de l’Audiència Provincial Las Palmas núm. 387/2004 (Secció 3a), de juny 25

“La jurisprudència ha assenyalat que la «notificació fefaent»del contingut d’una declaració de voluntat no exigeix ​​el coneixement real de la mateixa pel notificat, sinó simplement la posada a la seva disposició de tal coneixement, amb independència que per raons voluntàries del notificat no arribi a llegir o a instruir-se l’acte notificat”

 • Els certificats emesos per Lleida.net donen fe del que s’ha comunicat en la mesura que deixen constància, de forma documental i demostrada, de la posada a disposició dels missatges enviats als seus destinataris.

Acte de la Sala Civil del Tribunal Suprem 2501/2013, de 21 de març de 2013

“La situació jurídica part de l’article 162 de la Llei d’enjudiciament civil que preveu que les parts o els destinataris dels actes de comunicació disposin de mitjans electrònics, telemàtics … que permetin l’enviament i la recepció d’escrits i documents, de manera que estigui garantida l’autenticitat … els actes de comunicació es poden efectuar per aquells mitjans, amb el resguard acreditatiu de la seva recepció que sigui procedent. La norma processal de la qual ve completada per la Llei 59/2003, de 19 desembre, de signatura electrònica, que contempla els certificats reconeguts (articles 11 i següents) i els dispositius de signatura electrònica i sistemes de certificació de prestadors de serveis de certificació i de dispositius de signatura electrònica (a partir de l’article 24). Com a conseqüència de l’aplicació de la normativa exposada a la situació de fet, apareix la seguretat de la pràctica de la notificació i requeriment, intentada anteriorment pels mitjans tradicionals. Pels mitjans electrònics s’ha practicat, d’acord amb la Llei d’enjudiciament civil amb la seguretat que contempla l’esmentada llei de signatura electrònica”.

 • Els certificats emesos per Lleida.net serveixen com a prova de l’enviament d’escrits i documents, per mitjans telemàtics, i com a resguard acreditatiu de la recepció d’aquests.
 • Els certificats emesos per Lleida.net – signats electrònicament i amb segellat de temps – garanteixen el compliment dels requisits exigits per la normativa processal per a l’admissió de proves en judici.

Entre altres sentències que han admès explícitament l’ús de comunicacions electròniques certificades com a mitjà de prova en l’àmbit civil i mercantil, poden citar-se les següents:

 • Sentència de l’Audiència Provincial de Càceres núm. 335/2015, de 23 de novembre del 2015.
 • Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, núm. 59/2015. De 21 de juliol del 2015.
 • Sentència de l’Audiència Provincial de Guipúscoa núm. 193/2014, de 31 d’octubre del 2014.
 • Sentència del Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 4 de Ciutat Real núm. 127/2015, de 29 d’octubre del 2015.

JURISPRUDÈNCIA ESPECÍFICA

Validesa de l’SMS o correu electrònic certificat com a prova de comunicacions realitzades per l’empresa al treballador

Acte de la Sala Social del Tribunal Suprem 1959/2016, de 24 de febrer del 2016.

La demandant va iniciar un procés d’incapacitat temporal derivat de malaltia comuna. L’empresa li notifica que a conseqüència del tancament de l’oficina bancària en què prestava serveis podia optar entre acceptar el trasllat o rescindir la relació laboral. A això va contestar la treballadora que estaven de baixa però que no rebutjava l’oferta. L’empresa va tenir dificultats per comunicar-se amb la treballadora, però finalment i a través de missatges SMS certificats, va aconseguir notificar a la treballadora els canvis i ordres de treball. Així, per exemple, els SMS certificats amb els quals l’empresa va comunicar a la treballadora que havia d’incorporar-se al seu nou centre de treball l’endemà i successius SMS certificats perquè acudís al seu centre de treball, sense que l’empresa obtingués cap resposta.

 • Els certificats emesos per Lleida.net serveixen com a prova de les comunicacions realitzades per l’empresa al treballador.

En idèntics termes s’han pronunciat les següents sentències:

Les comunicacions certificades com a mitjà d’acreditar el deure previ de notificació de l’existència d’un deute a un fitxer de solvència i altres requisits exigibles per la normativa de protecció de dades personals

Agència Espanyola de Protecció de Dades. Núm. Expedient I / 04789/2011, de 16 de juliol de 2012

“Correspon acreditar el compliment dels requisits al denunciat. En aquest sentit ha aportat certificats d’enviaments de SMS al número de telèfon *** TLF.2 contractat pel denunciant constatant LLEIDA.NET no només la seva realització, data i contingut sinó també el seu lliurament en els mesos de febrer i març de 2010. la notificació prèvia efectuada abans de la inclusió en els fitxers de solvència … denota que la denunciada va posar en funcionament aquest sistema amb unes garanties suficients en el fet que una tercera entitat encarregada ha certificat el seu contingut i el seu enviament mitjançant SMS. Per tant es acreditada que la denunciat ha complert amb la seva obligació de posar en coneixement del deutor el comunicat del requeriment previ de pagament “.


Agència Espanyola de Protecció de Dades. Núm. Expedient I / 05178/2015, de 17 de maig de 2016

“En aquest sentit, l’escrit de denúncia i de la diferent documentació dels agents que intervenen en aquest procés es desprèn que al denunciant se li ha requerit el pagament per carta de 2015.03.27, remesa per XXXXX i, per correu electrònic de 2015.03.30 emès per LLEIDANETWORKS Serveis Telemàtics SA des service@mailcert.lleida.net dirigit a la direcció del denunciant info@fotobramante.es, i a una adreça de XXXXX.

D’altra banda assenyalar que l’empresa LLEIDANETWORKS Serveis Telemàtics SA, certifica el requeriment de pagament dut a terme contra el denunciant el 30 de març de 2015, en qualitat de prestador del servei d’enviament de Requeriments de Pagament i Cessió de Crèdit de XXXXX en virtut de Contracte Marco, celebrat a l’efecte el 5 de febrer de 2014 entre LLEIDANETWORKS Serveis Telemàtics SA, i XXXXX. “


Altres resolucions de l’AEPD en què s’admet les comunicacions certificades com a mitjà de prova:

 • Núm. Expedient PS / 00466/2013.
 • Núm. Expedient TD / 000.469 / 2015.
 • Núm. Expedient I / 06.545 / 2015.

Les comunicacions certificades com a via d’acreditar el consentiment dels abonats per a la realització de les portabilitats

Resolució núm. SNC / DTSA / 341/13, de Març 6, 2014, de Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.

Lleida.net
Lleida.net

Som la Primera Operadora Certificadora – Missatges electrònics certificats